B'reishit Noach Lekh L'kha Vayeira Chayei Sarah Tol'dot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayiggash Vaychi
Sh'mot Vaera Bo B'shallach Yitro Mishpatim T'rumah T'tzavveh Ki Tissa Vayakhel P'kudei Vayakhel-P'kudei
Vayikra Tzav Sh'mini Tazria M'tzora Tazria / M'tzora Aharei Mot K'doshim Aharei Mot / K'doshim Emor B'har B'hukkotai B'har / B'hukkotai
B'midbar Naso B’ha'alot’kha Sh’lah L’kha Korah Hukkat Balak Hukkat / Balak Pinhas Mattot Mas'ei Mattot / Mas'ei
D'varim Va'ethannan Eikev R'eih Shof'tim Ki Teitzei Ki Tavo Vayeilekh Nitzavim Vayeilekh / Nitzavim Ha'azinu V'zot Hab'rakhah

Vayikra (Leviticus)

Parashat Vayikra
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 1:1-4 1 - Vayikra 1:1-4 1 - Vayikra 1:1-4
2 - Vayikra 1:5-9 2 - Vayikra 1:5-9 2 - Vayikra 1:5-9
3 - Vayikra 1:10-13 3 - Vayikra 1:10-13 3 - Vayikra 1:10-13
4 - Vayikra 1:14-17 4 - Vayikra 3:1-5 4 - Vayikra 4:27-35
5 - Vayikra 2:1-6 5 - Vayikra 3:6-17 5 - Vayikra 5:1-10
6 - Vayikra 2:7-13 6 - Vayikra 4:1-12 6 - Vayikra 5:11-19
7 - Vayikra 2:14-16 7 - Vayikra 4:13-26 7 - Vayikra 5:20-26
M - Vayikra 5:24-26 M - Vayikra 5:24-26 M - Vayikra 5:24-26
back to top
Parashat Tzav
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 6:1-3 1 - Vayikra 6:1-3 1 - Vayikra 6:1-3
2 - Vayikra 6:4-6 2 - Vayikra 6:4-6 2 - Vayikra 6:4-6
3 - Vayikra 6:7-11 3 - Vayikra 6:7-11 3 - Vayikra 6:7-11
4 - Vayikra 6:12-23 4 - Vayikra 8:1-5 4 - Vayikra 8:22-24
5 - Vayikra 7:1-10 5 - Vayikra 8:6-13 5 - Vayikra 8:25-29
6 - Vayikra 7:11-27 6 - Vayikra 8:14-17 6 - Vayikra 8:30-32
7 - Vayikra 7:28-38 7 - Vayikra 8:18-21 7 - Vayikra 8:33-36
M - Vayikra 8:33-36 M - Vayikra 8:33-36 M - Vayikra 8:33-36
back to top
Parashat Sh'mini
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 9:1-6 1 - Vayikra 9:1-6 1 - Vayikra 9:1-6
2 - Vayikra 9:7-10 2 - Vayikra 9:7-10 2 - Vayikra 9:7-10
3 - Vayikra 9:11-16 3 - Vayikra 9:11-16 3 - Vayikra 9:11-16
4 - Vayikra 9:17-23 4 - Vayikra 9:24-10:7 4 - Vayikra 11:1-19
5 - Vayikra 9:24-10:3 5 - Vayikra 10:8-11 5 - Vayikra 11:20-32
6 - Vayikra 10:4-7 6 - Vayikra 10:12-15 6 - Vayikra 11:33-38
7 - Vayikra 10:8-11 7 - Vayikra 10:16-20 7 - Vayikra 11:39-47
M - Vayikra 11:45-47 M - Vayikra 11:45-47 M - Vayikra 11:45-47
back to top
Parashat Tazria
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 12:1-4 1 - Vayikra 12:1-4 1 - Vayikra 12:1-4
2 - Vayikra 12:5-8 2 - Vayikra 12:5-8 2 - Vayikra 12:5-8
3 - Vayikra 13:1-5 3 - Vayikra 13:1-5 3 - Vayikra 13:1-5
4 - Vayikra 13:6-8 4 - Vayikra 13:18-23 4 - Vayikra 13:29-39
5 - Vayikra 13:9-17 5 - Vayikra 13:24-28 5 - Vayikra 13:40-46
6 - Vayikra 13:18-23 6 - Vayikra 13:29-34 6 - Vayikra 13:47-54
7 - Vayikra 13:24-28 7 - Vayikra 13:35-39 7 - Vayikra 13:55-59
M - Vayikra 13:57-59 M - Vayikra 13:57-59 M - Vayikra 13:57-59
back to top
Parashat M'tzora
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 14:1-5 1 - Vayikra 14:1-5 1 - Vayikra 14:1-5
2 - Vayikra 14:6-9 2 - Vayikra 14:6-9 2 - Vayikra 14:6-9
3 - Vayikra 14:10-12 3 - Vayikra 14:10-12 3 - Vayikra 14:10-12
4 - Vayikra 14:13-15 4 - Vayikra 14:33-38 4 - Vayikra 15:16-18
5 - Vayikra 14:16-20 5 - Vayikra 14:39-53 5 - Vayikra 15:19-24
6 - Vayikra 14:21-25 6 - Vayikra 14:54-15:7 6 - Vayikra 15:25-28
7 - Vayikra 14:26-32 7 - Vayikra 15:8-15 7 - Vayikra 15:29-33
M - Vayikra 15:31-33 M - Vayikra 15:31-33 M - Vayikra 15:31-33
back to top
Parashat Tazria / M'tzora
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 12:1-4 1 - Vayikra 12:1-4 1 - Vayikra 12:1-4
2 - Vayikra 12:5-8 2 - Vayikra 12:5-8 2 - Vayikra 12:5-8
3 - Vayikra 13:1-5 3 - Vayikra 13:1-5 3 - Vayikra 13:1-5
4 - Vayikra 13:24-28 4 - Vayikra 13:55-14:12 4 - Vayikra 14:33-48
5 - Vayikra 13:29-39 5 - Vayikra 14:13-20 5 - Vayikra 14:49:15-15
6 - Vayikra 13:40-46 6 - Vayikra 14:21-25 6 - Vayikra 15:16-28
7 - Vayikra 13:47-54 7 - Vayikra 14:26-32 7 - Vayikra 15:29-33
M - Vayikra 15:31-33 M - Vayikra 15:31-33 M - Vayikra 15:31-33
back to top
Parashat Aharei Mot
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 16:1-6 1 - Vayikra 16:1-6 1 - Vayikra 16:1-6
2 - Vayikra 16:7-11 2 - Vayikra 16:7-11 2 - Vayikra 16:7-11
3 - Vayikra 16:12-17 3 - Vayikra 16:12-17 3 - Vayikra 16:12-17
4 - Vayikra 16:18-24 4 - Vayikra 17:1-7 4 - Vayikra 18:1-5
5 - Vayikra 16:25-30 5 - Vayikra 17:8-12 5 - Vayikra 18:6-21
6 - Vayikra 16:31-34 6 - Vayikra 17:13-16 6 - Vayikra 18:22-25
7 - Vayikra 17:1-7 7 - Vayikra 18:1-5 7 - Vayikra 18:26-30
M - Vayikra 18:28-30 M - Vayikra 18:28-30 M - Vayikra 18:28-30
back to top
Parashat K'doshim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 19:1-4 1 - Vayikra 19:1-4 1 - Vayikra 19:1-4
2 - Vayikra 19:5-10 2 - Vayikra 19:5-10 2 - Vayikra 19:5-10
3 - Vayikra 19:11-14 3 - Vayikra 19:11-14 3 - Vayikra 19:11-14
4 - Vayikra 19:15-18 4 - Vayikra 19:15-22 4 - Vayikra 19:33-37
5 - Vayikra 19:19-22 5 - Vayikra 19:23-32 5 - Vayikra 20:1-7
6 - Vayikra 19:23-32 6 - Vayikra 19:33-37 6 - Vayikra 20:8-22
7 - Vayikra 19:33-37 7 - Vayikra 20:1-7 7 - Vayikra 20:23-27
M - Vayikra 20:25-27 M - Vayikra 20:25-27 M - Vayikra 20:25-27
back to top
Parashat Aharei Mot / K'doshim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 16:1-6 1 - Vayikra 16:1-6 1 - Vayikra 16:1-6
2 - Vayikra 16:7-11 2 - Vayikra 16:7-11 2 - Vayikra 16:7-11
3 - Vayikra 16:12-17 3 - Vayikra 16:12-17 3 - Vayikra 16:12-17
4 - Vayikra 16:25-34 4 - Vayikra 18:22-30 4 - Vayikra 19:33-37
5 - Vayikra 17:1-7 5 - Vayikra 19:1-14 5 - Vayikra 20:1-7
6 - Vayikra 17:8-18:5 6 - Vayikra 19:15-22 6 - Vayikra 20:8-22
7 - Vayikra 18:6-21 7 - Vayikra 19:23-32 7 - Vayikra 20:23-27
M - Vayikra 20:25-27 M - Vayikra 20:25-27 M - Vayikra 20:25-27
back to top
Parashat Emor
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 21:1-6 1 - Vayikra 21:1-6 1 - Vayikra 21:1-6
2 - Vayikra 21:7-12 2 - Vayikra 21:7-12 2 - Vayikra 21:7-12
3 - Vayikra 21:13-15 3 - Vayikra 21:13-15 3 - Vayikra 21:13-15
4 - Vayikra 21:16-24 4 - Vayikra 23:1-8 4 - Vayikra 23:33-44
5 - Vayikra 22:1-16 5 - Vayikra 23:9-22 5 - Vayikra 24:1-9
6 - Vayikra 22:17-25 6 - Vayikra 23:23-25 6 - Vayikra 24:10-12
7 - Vayikra 22:26-33 7 - Vayikra 23:26-32 7 - Vayikra 24:13-23
M - Vayikra 24:21-23 M - Vayikra 24:21-23 M - Vayikra 24:21-23
back to top
Parashat B'har
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 25:1-13 1 - Vayikra 25:1-13 1 - Vayikra 25:1-13
2 - Vayikra 25:14-18 2 - Vayikra 25:14-18 2 - Vayikra 25:14-18
3 - Vayikra 25:19-24 3 - Vayikra 25:19-24 3 - Vayikra 25:19-24
4 - Vayikra 25:25-28 4 - Vayikra 25:25-28 4 - Vayikra 25:25-28
5 - Vayikra 25:29-38 5 - Vayikra 25:29-38 5 - Vayikra 25:29-38
6 - Vayikra 25:39-46 6 - Vayikra 25:39-46 6 - Vayikra 25:39-46
7 - Vayikra 25:47-26:2 7 - Vayikra 25:47-26:2 7 - Vayikra 25:47-26:2
M - Vayikra 25:55-26:2 M - Vayikra 25:55-26:2 M - Vayikra 25:55-26:2
back to top
Parashat B'hukkotai
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 26:3-5 1 - Vayikra 26:3-5 1 - Vayikra 26:3-5
2 - Vayikra 26:6-9 2 - Vayikra 26:6-9 2 - Vayikra 26:6-9
3 - Vayikra 26:10-13 3 - Vayikra 26:10-13 3 - Vayikra 26:10-13
4 - Vayikra 26:14-46 (curses) 4 - Vayikra 27:1-4 4 - Vayikra 27:16-21
5 - Vayikra 27:1-4 5 - Vayikra 27:5-8 5 - Vayikra 27:22-25
6 - Vayikra 27:5-8 6 - Vayikra 27:9-15 6 - Vayikra 27:26-28
7 - Vayikra 27:9-11 7 - Vayikra 27:16-21 7 - Vayikra 27:29-34
M - Vayikra 27:32-34 M - Vayikra 27:32-34 M - Vayikra 27:32-34
back to top
Parashat B'har / B'hukkotai
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Vayikra 25:1-7 1 - Vayikra 25:1-13 1 - Vayikra 25:1-7
2 - Vayikra 25:8-13 2 - Vayikra 25:14-18 2 - Vayikra 25:8-13
3 - Vayikra 25:14-18 3 - Vayikra 25:19-24 3 - Vayikra 25:14-18
4 - Vayikra 25:19-24 4 - Vayikra 25:39-46 4 - Vayikra 27:1-8
5 - Vayikra 25:25-28 5 - Vayikra 25:47-26:9 5 - Vayikra 27:9-15
6 - Vayikra 25:29-34 6 - Vayikra 26:10-26 6 - Vayikra 27:16-21
7 - Vayikra 25:35-38 7 - Vayikra 26:27-46 7 - Vayikra 27:22-34
M - Vayikra 27:32-34 M - Vayikra 27:32-34 M - Vayikra 27:32-34
back to top