B'reishit Noach Lekh L'kha Vayeira Chayei Sarah Tol'dot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayiggash Vaychi
Sh'mot Vaera Bo B'shallach Yitro Mishpatim T'rumah T'tzavveh Ki Tissa Vayakhel P'kudei Vayakhel-P'kudei
Vayikra Tzav Sh'mini Tazria M'tzora Tazria / M'tzora Aharei Mot K'doshim Aharei Mot / K'doshim Emor B'har B'hukkotai B'har / B'hukkotai
B'midbar Naso B’ha'alot’kha Sh’lah L’kha Korah Hukkat Balak Hukkat / Balak Pinhas Mattot Mas'ei Mattot / Mas'ei
D'varim Va'ethannan Eikev R'eih Shof'tim Ki Teitzei Ki Tavo Vayeilekh Nitzavim Vayeilekh / Nitzavim Ha'azinu V'zot Hab'rakhah

Sh'mot (Exodus)

Parashat Sh'mot
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 1:1-7 1 - Sh'mot 1:1-7 1 - Sh'mot 1:1-7
2 - Sh'mot 1:8-12 2 - Sh'mot 1:8-12 2 - Sh'mot 1:8-12
3 - Sh'mot 1:13-17 3 - Sh'mot 1:13-17 3 - Sh'mot 1:13-17
4 - Sh'mot 1:18-22 4 - Sh'mot 3:1-10 4 - Sh'mot 4:18-26
5 - Sh'mot 2:1-10 5 - Sh'mot 3:11-15 5 - Sh'mot 4:27-31
6 - Sh'mot 2:11-15 6 - Sh'mot 3:16-4:5 6 - Sh'mot 5:1-14
7 - Sh'mot 2:16-25 7 - Sh'mot 4:6-17 7 - Sh'mot 5:15-6:1
M - Sh'mot 5:22-6:1 M - Sh'mot 5:22-6:1 M - Sh'mot 5:22-6:1
back to top
Parashat Va'era
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 6:2-5 1 - Sh'mot 6:2-5 1 - Sh'mot 6:2-5
2 - Sh'mot 6:6-9 2 - Sh'mot 6:6-9 2 - Sh'mot 6:6-9
3 - Sh'mot 6:10-13 3 - Sh'mot 6:10-13 3 - Sh'mot 6:10-13
4 - Sh'mot 6:14-19 4 - Sh'mot 7:8-18 4 - Sh'mot 8:19-9:7
5 - Sh'mot 6:20-25 5 - Sh'mot 7:19-8:6 5 - Sh'mot 9:8-16
6 - Sh'mot 6:26-28 6 - Sh'mot 8:7-15 6 - Sh'mot 9:17-26
7 - Sh'mot 6:29-7:7 7 - Sh'mot 8:16-18 7 - Sh'mot 9:27-35
M - Sh'mot 9:33-35 M - Sh'mot 9:33-35 M - Sh'mot 9:33-35
back to top
Parashat Bo
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 10:1-3 1 - Sh'mot 10:1-3 1 - Sh'mot 10:1-3
2 - Sh'mot 10:4-6 2 - Sh'mot 10:4-6 2 - Sh'mot 10:4-6
3 - Sh'mot 10:7-11 3 - Sh'mot 10:7-11 3 - Sh'mot 10:7-11
4 - Sh'mot 10:12-15 4 - Sh'mot 11:4-10 4 - Sh'mot 12:29-36
5 - Sh'mot 10:16-23 5 - Sh'mot 12:1-20 5 - Sh'mot 12:37-51
6 - Sh'mot 10:24-29 6 - Sh'mot 12:21-24 6 - Sh'mot 13:1-10
7 - Sh'mot 11:1-3 7 - Sh'mot 12:25-28 7 - Sh'mot 13:11-16
M - Sh'mot 13:14-16 M - Sh'mot 13:14-16 M - Sh'mot 13:14-16
back to top
Parashat B'shallach
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 13:17-22 1 - Sh'mot 13:17-22 1 - Sh'mot 13:17-22
2 - Sh'mot 14:1-4 2 - Sh'mot 14:1-4 2 - Sh'mot 14:1-4
3 - Sh'mot 14:5-8 3 - Sh'mot 14:5-8 3 - Sh'mot 14:5-8
4 - Sh'mot 14:9-14
 
4 - Sh'mot 14:26-15:26
    (Shirat Hayam)
4 - Sh'mot 14:26-15:26
    (Shirat Hayam)
5 - Sh'mot 14:15-20 5 - Sh'mot 15:27-16:3 5 - Sh'mot 15:27-16:27
6 - Sh'mot 14:21-25 6 - Sh'mot 16:4-7 6 - Sh'mot 16:28-36
7 - Sh'mot 14:26-15:26
    (Shirat Hayam)
7 - Sh'mot 16:8-10
 
7 - Sh'mot 17:1-16
 
M - Sh'mot 17:14-16 M - Sh'mot 17:14-16 M - Sh'mot 17:14-16
back to top
Parashat Yitro (or full kriah for all 3 years)
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 18:1-4 1 - Sh'mot 18:1-4 1 - Sh'mot 18:1-4
2 - Sh'mot 18:5-8 2 - Sh'mot 18:5-8 2 - Sh'mot 18:5-8
3 - Sh'mot 18:9-12 3 - Sh'mot 18:9-12 3 - Sh'mot 18:9-12
4 - Sh'mot 18:13-16 4 - Sh'mot 19:1-6 4 - Sh'mot 19:14-19
5 - Sh'mot 18:17-23
 
5 - Sh'mot 19:7-19
 
5 - Sh'mot 19:20-20:14
    (10 Commandments)
6 - Sh'mot 18:24-27
 
6 - Sh'mot 19:20-20:14
    (10 Commandments)
6 - Sh'mot 20:15-18
 
7 - Sh'mot 19:20-20:14
    (10 Commandments)
7 - Sh'mot 20:15-20:23
 
7 - Sh'mot 20:19-23
 
M - Sh'mot 20:19-20:23 M - Sh'mot 20:19-20:23 M - Sh'mot 20:19-23
back to top
Parashat Mishpatim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 21:1-6 1 - Sh'mot 21:1-6 1 - Sh'mot 21:1-6
2 - Sh'mot 21:7-11 2 - Sh'mot 21:7-11 2 - Sh'mot 21:7-11
3 - Sh'mot 21:12-19 3 - Sh'mot 21:12-19 3 - Sh'mot 21:12-19
4 - Sh'mot 21:20-27 4 - Sh'mot 22:27-30 4 - Sh'mot 23:20-25
5 - Sh'mot 21:28-22:3 5 - Sh'mot 23:1-5 5 - Sh'mot 23:26-33
6 - Sh'mot 22:4-12 6 - Sh'mot 23:6-13 6 - Sh'mot 24:1-11
7 - Sh'mot 22:13-26 7 - Sh'mot 23:14-19 7 - Sh'mot 24:12-18
M - Sh'mot 24:16-18 M - Sh'mot 24:16-18 M - Sh'mot 24:16-18
back to top
Parashat T'rumah
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 25:1-5 1 - Sh'mot 25:1-5 1 - Sh'mot 25:1-5
2 - Sh'mot 25:6-9 2 - Sh'mot 25:6-9 2 - Sh'mot 25:6-9
3 - Sh'mot 25:10-16 3 - Sh'mot 25:10-16 3 - Sh'mot 25:10-16
4 - Sh'mot 25:17-22 4 - Sh'mot 26:15-21 4 - Sh'mot 27:1-3
5 - Sh'mot 25:23-30 5 - Sh'mot 26:22-30 5 - Sh'mot 27:4-8
6 - Sh'mot 25:31-40 6 - Sh'mot 26:31-33 6 - Sh'mot 27:9-16
7 - Sh'mot 26:1-14 7 - Sh'mot 26:34-37 7 - Sh'mot 27:17-19
M - Sh'mot 27:17-19 M - Sh'mot 27:17-19 M - Sh'mot 27:17-19
back to top
Parashat T'tzavveh
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 27:20-28:5 1 - Sh'mot 27:20-28:5 1 - Sh'mot 27:20-28:5
2 - Sh'mot 28:6-9 2 - Sh'mot 28:6-9 2 - Sh'mot 28:6-9
3 - Sh'mot 28:10-12 3 - Sh'mot 28:10-12 3 - Sh'mot 28:10-12
4 - Sh'mot 28:13-21 4 - Sh'mot 29:1-9 4 - Sh'mot 29:31-34
5 - Sh'mot 28:22-30 5 - Sh'mot 29:10-18 5 - Sh'mot 29:35-37
6 - Sh'mot 28:31-43 6 - Sh'mot 29:19-25 6 - Sh'mot 29:38-46
7 - Sh'mot 29:1-18 7 - Sh'mot 29:26-37 7 - Sh'mot 30:1-10
M - Sh'mot 30:8-10 M - Sh'mot 30:8-10 M - Sh'mot 30:8-10
back to top
Parashat Ki Tissa
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 30:11-13 1 - Sh'mot 30:11-13 1 - Sh'mot 30:11-13
2 - Sh'mot 30:14-16 2 - Sh'mot 30:14-16 2 - Sh'mot 30:14-16
3 - Sh'mot 30:17-31:17 3 - Sh'mot 30:17-31:17 3 - Sh'mot 30:17-31:17
4 - Sh'mot 31:18-32:6 4 - Sh'mot 33:12-16 4 - Sh'mot 34:10-17
5 - Sh'mot 32:7-14 5 - Sh'mot 33:17-23 5 - Sh'mot 34:18-21
6 - Sh'mot 32:15-33:6 6 - Sh'mot 34:1-3 6 - Sh'mot 34:22-26
7 - Sh'mot 33:7-11 7 - Sh'mot 34:4-9 7 - Sh'mot 34:27-35
M - Sh'mot 34:33-35 M - Sh'mot 34:33-35 M - Sh'mot 34:33-35
back to top
Parashat Vayakhel
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 35:1-3 1 - Sh'mot 35:1-3 1 - Sh'mot 35:1-3
2 - Sh'mot 35:4-10 2 - Sh'mot 35:4-10 2 - Sh'mot 35:4-10
3 - Sh'mot 35:11-20 3 - Sh'mot 35:11-20 3 - Sh'mot 35:11-20
4 - Sh'mot 35:21-24 4 - Sh'mot 36:8-13 4 - Sh'mot 37:17-24
5 - Sh'mot 35:25-29 5 - Sh'mot 36:14-19 5 - Sh'mot 37:25-29
6 - Sh'mot 35:30-35 6 - Sh'mot 36:20-38 6 - Sh'mot 38:1-8
7 - Sh'mot 36:1-7 7 - Sh'mot 37:1-16 7 - Sh'mot 38:9-20
M - Sh'mot 38:18-20 M - Sh'mot 38:18-20 M - Sh'mot 38:18-20
back to top
Parashat P'kudei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 38:21-23 1 - Sh'mot 38:21-23 1 - Sh'mot 38:21-23
2 - Sh'mot 38:24-27 2 - Sh'mot 38:24-27 2 - Sh'mot 38:24-27
3 - Sh'mot 38:28-39:1 3 - Sh'mot 38:28-39:1 3 - Sh'mot 38:28-39:1
4 - Sh'mot 39:2-14 4 - Sh'mot 39:33-43 4 - Sh'mot 40:17-21
5 - Sh'mot 39:15-21 5 - Sh'mot 40:1-5 5 - Sh'mot 40:22-27
6 - Sh'mot 39:22-32 6 - Sh'mot 40:6-10 6 - Sh'mot 40:28-33
7 - Sh'mot 29:33-43 7 - Sh'mot 40:11-16 7 - Sh'mot 40:34-38
M - Sh'mot 40:34-38 M - Sh'mot 40:34-38 M - Sh'mot 40:34-38
back to top
Parashat Vayakhel / P'kudei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - Sh'mot 35:1-3 1 - Sh'mot 35:1-3 1 - Sh'mot 35:1-3
2 - Sh'mot 35:4-10 2 - Sh'mot 35:4-10 2 - Sh'mot 35:4-10
3 - Sh'mot 35:11-20 3 - Sh'mot 35:11-20 3 - Sh'mot 35:11-20
4 - Sh'mot 35:30-36:19 4 - Sh'mot 38:1-20 4 - Sh'mot 39:22-32
5 - Sh'mot 36:20-38 5 - Sh'mot 38:21-39:1 5 - Sh'mot 39:33-43
6 - Sh'mot 37:1-16 6 - Sh'mot 39:2-7 6 - Sh'mot 40:1-16
7 - Sh'mot 37:17-29 7 - Sh'mot 39:8-21 7 - Sh'mot 40:17-38
M - Sh'mot 40:34-38 M - Sh'mot 40:34-38 M - Sh'mot 40:34-38
back to top