B'reishit Noach Lekh L'kha Vayeira Chayei Sarah Tol'dot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayiggash Vaychi
Sh'mot Vaera Bo B'shallach Yitro Mishpatim T'rumah T'tzavveh Ki Tissa Vayakhel P'kudei Vayakhel-P'kudei
Vayikra Tzav Sh'mini Tazria M'tzora Tazria / M'tzora Aharei Mot K'doshim Aharei Mot / K'doshim Emor B'har B'hukkotai B'har / B'hukkotai
B'midbar Naso B’ha'alot’kha Sh’lah L’kha Korah Hukkat Balak Hukkat / Balak Pinhas Mattot Mas'ei Mattot / Mas'ei
D'varim Va'ethannan Eikev R'eih Shof'tim Ki Teitzei Ki Tavo Vayeilekh Nitzavim Vayeilekh / Nitzavim Ha'azinu V'zot Hab'rakhah

D'varim (Deuteronomy)

Parashat D'varim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 1:1-3 1 - D'varim 1:1-3 1 - D'varim 1:1-3
2 - D'varim 1:4-7 2 - D'varim 1:4-7 2 - D'varim 1:4-7
3 - D'varim 1:8-10 3 - D'varim 1:8-10 3 - D'varim 1:8-10
4 - D'varim 1:11-18 4 - D'varim 1:39-2:1 4 - D'varim 2:31-37
5 - D'varim 1:19-21 5 - D'varim 2:2-12 5 - D'varim 3:1-11
6 - D'varim 1:22-28 6 - D'varim 2:13-22 6 - D'varim 3:12-14
7 - D'varim 1:29-38 7 - D'varim 2:23-30 7 - D'varim 3:15-22
M - D'varim 3:20-22 M - D'varim 3:20-22 M - D'varim 3:20-22
back to top
Parashat Va'ethannan
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 3:23-25 1 - D'varim 3:23-25 1 - D'varim 3:23-25
2 - D'varim 3:26-4:4 2 - D'varim 3:26-4:4 2 - D'varim 3:26-4:4
3 - D'varim 4:5-8 3 - D'varim 4:5-8 3 - D'varim 4:5-8
4 - D'varim 4:9-20
 
4 - D'varim 5:1-18
    (10 Commandments)
4 - D'varim 5:1-18
    (10 Commandments)
5 - D'varim 4:21-40 5 - D'varim 5:19-24 5 - D'varim 5:19-6:3
6 - D'varim 4:41-49 6 - D'varim 5:25-30 6 - D'varim 6:4-25
7 - D'varim 5:1-18
    (10 Commandments)
7 - D'varim 6:1-3
 
7 - D'varim 7:1-11
 
M - D'varim 7:9-11 M - D'varim 7:9-11 M - D'varim 7:9-11
back to top
Parashat Eikev
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 7:12-21 1 - D'varim 7:12-21 1 - D'varim 7:12-21
2 - D'varim 7:22-8:3 2 - D'varim 7:22-8:3 2 - D'varim 7:22-8:3
3 - D'varim 8:4-10 3 - D'varim 8:4-10 3 - D'varim 8:4-10
4 - D'varim 8:11-18 4 - D'varim 10:1-5 4 - D'varim 11:10-12
5 - D'varim 8:19-9:3 5 - D'varim 10:6-11 5 - D'varim 11:13-15
6 - D'varim 9:4-14 6 - D'varim 10:12-22 6 - D'varim 11:16-21
7 - D'varim 9:15-29 7 - D'varim 11:1-9 7 - D'varim 11:22-25
M - D'varim 11:22-25 M - D'varim 11:22-25 M - D'varim 11:22-25
back to top
Parashat R'eih
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 11:26-31 1 - D'varim 11:26-31 1 - D'varim 11:26-31
2 - D'varim 11:32-12:5 2 - D'varim 11:32-12:5 2 - D'varim 11:32-12:5
3 - D'varim 12:6-10 3 - D'varim 12:6-10 3 - D'varim 12:6-10
4 - D'varim 12:11-19 4 - D'varim 14:1-8 4 - D'varim 15:1-11
5 - D'varim 12:20-28 5 - D'varim 14:9-21 5 - D'varim 15:12-18
6 - D'varim 12:29-13:12 6 - D'varim 14:22-24 6 - D'varim 15:19-16:8
7 - D'varim 13:13-19 7 - D'varim 14:25-29 7 - D'varim 16:9-17
M - D'varim 16:13-17 M - D'varim 16:13-17 M - D'varim 16:13-17
back to top
Parashat Shof'tim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 16:18-20 1 - D'varim 16:18-20 1 - D'varim 16:18-20
2 - D'varim 16:21-17:10 2 - D'varim 16:21-17:10 2 - D'varim 16:21-17:10
3 - D'varim 17:11-13 3 - D'varim 17:11-13 3 - D'varim 17:11-13
4 - D'varim 17:14-17 4 - D'varim 18:6-8 4 - D'varim 19:14-21
5 - D'varim 17:18-20 5 - D'varim 18:9-13 5 - D'varim 20:1-9
6 - D'varim 18:1-5 6 - D'varim 18:14-22 6 - D'varim 20:10-20
7 - D'varim 18:6-8 7 - D'varim 19:1-19:13 7 - D'varim 21:1-9
M - D'varim 21:7-9 M - D'varim 21:7-9 M - D'varim 21:7-9
back to top
Parashat Ki Tetzei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 21:10-14 1 - D'varim 21:10-14 1 - D'varim 21:10-14
2 - D'varim 21:15-17 2 - D'varim 21:15-17 2 - D'varim 21:15-17
3 - D'varim 21:18-21 3 - D'varim 21:18-21 3 - D'varim 21:18-21
4 - D'varim 21:22-22:7 4 - D'varim 23:8-12 4 - D'varim 24:5-8
5 - D'varim 22:8-12 5 - D'varim 23:13-15 5 - D'varim 24:10-13
6 - D'varim 22:13-29 6 - D'varim 23:16-24 6 - D'varim 24:14-22
7 - D'varim 23:1-7 7 - D'varim 23:25-24:4 7 - D'varim 25:1-19
M - D'varim 25:17-19 M - D'varim 25:17-19 M - D'varim 25:17-19
back to top
Parashat Ki Tavo
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 26:1-11 1 - D'varim 26:1-11 1 - D'varim 26:1-11
2 - D'varim 26:12-15 2 - D'varim 26:12-15 2 - D'varim 26:12-15
3 - D'varim 26:16-19 3 - D'varim 26:16-19 3 - D'varim 26:16-19
4 - D'varim 27:1-3 4 - D'varim 27:1-3 4 - D'varim 28:7-14
5 - D'varim 27:4-10 5 - D'varim 27:4-10 5 - D'varim 28:15-69
6 - D'varim 27:11-28:3 6 - D'varim 27:11:28-3 6 - D'varim 29:1-5
7 - D'varim 28:4-6 7 - D'varim 28:4-6 7 - D'varim 29:6-8
M - D'varim 29:6-8 M - D'varim 29:6-8 M - D'varim 29:6-8
back to top
Parashat Nitzavim
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 29:9-11 1 - D'varim 29:9-11 1 - D'varim 29:9-11
2 - D'varim 29:12-14 2 - D'varim 29:12-14 2 - D'varim 29:12-14
3 - D'varim 29:15-28 3 - D'varim 29:15-28 3 - D'varim 29:15-28
4 - D'varim 30:1-6 4 - D'varim 30:1-6 4 - D'varim 30:1-6
5 - D'varim 30:7-10 5 - D'varim 30:7-10 5 - D'varim 30:7-10
6 - D'varim 30:11-14 6 - D'varim 30:11-14 6 - D'varim 30:11-14
7 - D'varim 30:15-20 7 - D'varim 30:15-20 7 - D'varim 30:15-20
M - D'varim 30:15-20 M - D'varim 30:15-20 M - D'varim 30:15-20
back to top
Parashat Vayeilekh
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 31:1-3 1 - D'varim 31:1-3 1 - D'varim 31:1-3
2 - D'varim 31:4-6 2 - D'varim 31:4-6 2 - D'varim 31:4-6
3 - D'varim 31:7-9 3 - D'varim 31:7-9 3 - D'varim 31:7-9
4 - D'varim 31:10-13 4 - D'varim 31:10-13 4 - D'varim 31:10-13
5 - D'varim 31:14-19 5 - D'varim 31:14-19 5 - D'varim 31:14-19
6 - D'varim 31:20-24 6 - D'varim 31:20-24 6 - D'varim 31:20-24
7 - D'varim 31:25-30 7 - D'varim 31:25-30 7 - D'varim 31:25-30
M - D'varim 31:28-30 M - D'varim 31:28-30 M - D'varim 31:28-30
back to top
Parashat Nitzavim / Vayeilekh
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 29:9-11 1 - D'varim 29:9-11 1 - D'varim 29:9-11
2 - D'varim 29:12-14 2 - D'varim 29:12-14 2 - D'varim 29:12-14
3 - D'varim 29:15-28 3 - D'varim 29:15-28 3 - D'varim 29:15-28
4 - D'varim 30:1-6 4 - D'varim 30:15-20 4 - D'varim 31:14-19
5 - D'varim 30:7-10 5 - D'varim 31:1-6 5 - D'varim 31:20-24
6 - D'varim 30:11-14 6 - D'varim 31:7-9 6 - D'varim 31:25-27
7 - D'varim 30:15-20 7 - D'varim 31:10-13 7 - D'varim 31:28-30
M - D'varim 31:28-30 M - D'varim 31:28-30 M - D'varim 31:28-30
back to top
Parashat Ha'azinu
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 32:1-6 1 - D'varim 32:1-6 1 - D'varim 32:1-6
2 - D'varim 32:7-12 2 - D'varim 32:7-12 2 - D'varim 32:7-12
3 - D'varim 32:13-18 3 - D'varim 32:13-18 3 - D'varim 32:13-18
4 - D'varim 32:19-28 4 - D'varim 32:19-28 4 - D'varim 32:19-28
5 - D'varim 32:29-39 5 - D'varim 32:29-39 5 - D'varim 32:29-39
6 - D'varim 32:40-43 6 - D'varim 32:40-43 6 - D'varim 32:40-43
7 - D'varim 32:44-52 7 - D'varim 32:44-52 7 - D'varim 32:44-52
M - D'varim 32:48-52 M - D'varim 32:48-52 M - D'varim 32:48-52
back to top
Parashat V'zot Hab'rakhah
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - D'varim 33:1-7 1 - D'varim 33:1-7 1 - D'varim 33:1-7
2 - D'varim 33:8-12 2 - D'varim 33:8-12 2 - D'varim 33:8-12
3 - D'varim 33:13-17 3 - D'varim 33:13-17 3 - D'varim 33:13-17
4 - D'varim 33:18-21 4 - D'varim 33:18-21 4 - D'varim 33:18-21
5 - D'varim 33:22-26 5 - D'varim 33:22-26 5 - D'varim 33:22-26
6 - D'varim 33:27-34:12 6 - D'varim 33:27-34:12 6 - D'varim 33:27-34:12
back to top