B'reishit Noach Lekh L'kha Vayeira Chayei Sarah Tol'dot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayiggash Vaychi
Sh'mot Vaera Bo B'shallach Yitro Mishpatim T'rumah T'tzavveh Ki Tissa Vayakhel P'kudei Vayakhel-P'kudei
Vayikra Tzav Sh'mini Tazria M'tzora Tazria / M'tzora Aharei Mot K'doshim Aharei Mot / K'doshim Emor B'har B'hukkotai B'har / B'hukkotai
B'midbar Naso B’ha'alot’kha Sh’lah L’kha Korah Hukkat Balak Hukkat / Balak Pinhas Mattot Mas'ei Mattot / Mas'ei
D'varim Va'ethannan Eikev R'eih Shof'tim Ki Teitzei Ki Tavo Vayeilekh Nitzavim Vayeilekh / Nitzavim Ha'azinu V'zot Hab'rakhah

B'reishit (Genesis)

Parashat B'reishit
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 1:1-5 1 - B'reishit 1:1-5 1 - B'reishit 1:1-5
2 - B'reishit 1:6-13 2 - B'reishit 1:6-13 2 - B'reishit 1:6-13
3 - B'reishit 1:14-2:3 3 - B'reishit 1:14-2:3 3 - B'reishit 1:14-2:3
4 - B'reishit 2:4-9 4 - B'reishit 3:22-24 4 - B'reishit 4:23-5:8
5 - B'reishit 2:10-19 5 - B'reishit 4:1-7 5 - B'reishit 5:9-24
6 - B'reishit 2:20-25 6 - B'reishit 4:8-18 6 - B'reishit 5:25-31
7 - B'reishit 3:1-21 7 - B'reishit 4:19-26 7 - B'reishit 5:32-6:8
M - B'reishit 6:5-8 M - B'reishit 6:5-8 M - B'reishit 6:5-8
back to top
Parashat Noach
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 6:9-16 1 - B'reishit 6:9-16 1 - B'reishit 6:9-16
2 - B'reishit 6:17-19 2 - B'reishit 6:17-19 2 - B'reishit 6:17-19
3 - B'reishit 6:20-22 3 - B'reishit 6:20-22 3 - B'reishit 6:20-22
4 - B'reishit 7:1-9 4 - B'reishit 8:15-22 4 - B'reishit 9:18-10:14
5 - B'reishit 7:10-16 5 - B'reishit 9:1-7 5 - B'reishit 10:15-32
6 - B'reishit 7:17-24 6 - B'reishit 9:8-10 6 - B'reishit 11:1-21
7 - B'reishit 8:1-14 7 - B'reishit 9:11-17 7 - B'reishit 11:22-32
M - B'reishit 11:29-32 M - B'reishit 11:29-32 M - B'reishit 11:29-32
back to top
Parashat Lekh L'kha
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 12:1-3 1 - B'reishit 12:1-3 1 - B'reishit 12:1-3
2 - B'reishit 12:4-8 2 - B'reishit 12:4-8 2 - B'reishit 12:4-8
3 - B'reishit 12:9-13 3 - B'reishit 12:9-13 3 - B'reishit 12:9-13
4 - B'reishit 12:14-20 4 - B'reishit 14:1-9 4 - B'reishit 15:7-21
5 - B'reishit 3:1-4 5 - B'reishit 14:10-20 5 - B'reishit 16:1-17:6
6 - B'reishit 3:5-11 6 - B'reishit 14:21-24 6 - B'reishit 17:7-17
7 - B'reishit 3:12-18 7 - B'reishit 15:1-6 7 - B'reishit 17:18-27
M - B'reishit 17:24-27 M - B'reishit 17:24-27 M - B'reishit 17:24-27
back to top
Parashat Vayeira
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 18:1-5 1 - B'reishit 18:1-5 1 - B'reishit 18:1-5
2 - B'reishit 18:6-8 2 - B'reishit 18:6-8 2 - B'reishit 18:6-8
3 - B'reishit 18:9-14 3 - B'reishit 18:9-14 3 - B'reishit 18:9-14
4 - B'reishit 18:15-26 4 - B'reishit 19:21-38 4 - B'reishit 21:22-27
5 - B'reishit 18:27-33 5 - B'reishit 20:1-21:4 5 - B'reishit 21:28-34
6 - B'reishit 19:1-11 6 - B'reishit 21:5-12 6 - B'reishit 22:1-14
7 - B'reishit 19:12-20 7 - B'reishit 21:13-21 7 - B'reishit 22:15-24
M - B'reishit 22:20-24 M - B'reishit 22:20-24 M - B'reishit 22:20-24
back to top
Parashat Hayyei Sarah
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 23:1-7 1 - B'reishit 23:1-7 1 - B'reishit 23:1-7
2 - B'reishit 23:8-12 2 - B'reishit 23:8-12 2 - B'reishit 23:8-12
3 - B'reishit 23:13-16 3 - B'reishit 23:13-16 3 - B'reishit 23:13-16
4 - B'reishit 23:17-20 4 - B'reishit 24:27-41 4 - B'reishit 25:1-6
5 - B'reishit 24:1-9 5 - B'reishit 24:42-52 5 - B'reishit 25:7-11
6 - B'reishit 24:10-20 6 - B'reishit 24:53-61 6 - B'reishit 25:12-15
7 - B'reishit 24:21-26 7 - B'reishit 24:62-67 7 - B'reishit 25:16-18
M - B'reishit 25:16-18 M - B'reishit 25:16-18 M - B'reishit 25:16-18
back to top
Parashat Tol'dot
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 25:19-22 1 - B'reishit 25:19-22 1 - B'reishit 25:19-22
2 - B'reishit 25:23-26 2 - B'reishit 25:23-26 2 - B'reishit 25:23-26
3 - B'reishit 25:27-26:5 3 - B'reishit 25:27-26:5 3 - B'reishit 25:27-26:5
4 - B'reishit 26:6-9 4 - B'reishit 26:23-29 4 - B'reishit 27:28-33
5 - B'reishit 26:10-12 5 - B'reishit 26:30-27:4 5 - B'reishit 27:34-40
6 - B'reishit 26:13-16 6 - B'reishit 27:5-17 6 - B'reishit 27:41-46
7 - B'reishit 26:17-22 7 - B'reishit 27:18-27 7 - B'reishit 28:1-9
M - B'reishit 28:7-9 M - B'reishit 28:7-9 M - B'reishit 28:7-9
back to top
Parashat Vayeitzei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 28:10-12 1 - B'reishit 28:10-12 1 - B'reishit 28:10-12
2 - B'reishit 28:13-17 2 - B'reishit 28:13-17 2 - B'reishit 28:13-17
3 - B'reishit 28:18-22 3 - B'reishit 28:18-22 3 - B'reishit 28:18-22
4 - B'reishit 29:1-8 4 - B'reishit 30:14-21 4 - B'reishit 31:17-27
5 - B'reishit 29:9-17 5 - B'reishit 30:22-27 5 - B'reishit 31:28-42
6 - B'reishit 29:18-33 6 - B'reishit 30:28-43 6 - B'reishit 31:43-50
7 - B'reishit 29:34-30:13 7 - B'reishit 31:1-16 7 - B'reishit 31:51-32:3
M - B'reishit 32:1-32:3 M - B'reishit 32:1-32:3 M - B'reishit 32:1-32:3
back to top
Parashat Vayishlach
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 32:4-6 1 - B'reishit 32:4-6 1 - B'reishit 32:4-6
2 - B'reishit 32:7-9 2 - B'reishit 32:7-9 2 - B'reishit 32:7-9
3 - B'reishit 32:10-13 3 - B'reishit 32:10-13 3 - B'reishit 32:10-13
4 - B'reishit 32:14-22 4 - B'reishit 33:6-17 4 - B'reishit 35:12-29
5 - B'reishit 32:23-30 5 - B'reishit 33:18-20 5 - B'reishit 36:1-19
6 - B'reishit 32:31-33 6 - B'reishit 34:1-31 6 - B'reishit 36:20-30
7 - B'reishit 33:1-5 7 - B'reishit 35:1-11 7 - B'reishit 36:31-43
M - B'reishit 36:40-43 M - B'reishit 36:40-43 M - B'reishit 36:40-43
back to top
Parashat Vayeishev
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 37:1-3 1 - B'reishit 37:1-3 1 - B'reishit 37:1-3
2 - B'reishit 37:4-7 2 - B'reishit 37:4-7 2 - B'reishit 37:4-7
3 - B'reishit 37:8-11 3 - B'reishit 37:8-11 3 - B'reishit 37:8-11
4 - B'reishit 37:12-17 4 - B'reishit 38:1-14 4 - B'reishit 39:7-18
5 - B'reishit 37:18-22 5 - B'reishit 38:15-23 5 - B'reishit 39:19-23
6 - B'reishit 37:23-28 6 - B'reishit 38:24-30 6 - B'reishit 40:1-15
7 - B'reishit 37:29-36 7 - B'reishit 39:1-6 7 - B'reishit 40:16-23
M - B'reishit 40:20:23 M - B'reishit 40:20:23 M - B'reishit 40:20:23
back to top
Parashat Miketz
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 41:1-4 1 - B'reishit 41:1-4 1 - B'reishit 41:1-4
2 - B'reishit 41:5-7 2 - B'reishit 41:5-7 2 - B'reishit 41:5-7
3 - B'reishit 41:8-14 3 - B'reishit 41:8-14 3 - B'reishit 41:8-14
4 - B'reishit 41:15-24 4 - B'reishit 41:53-42:5 4 - B'reishit 43:16-25
5 - B'reishit 41:25-38 5 - B'reishit 42:6-18 5 - B'reishit 43:26-29
6 - B'reishit 41:39-43 6 - B'reishit 42:19-38 6 - B'reishit 43:30-44:10
7 - B'reishit 41:44-52 7 - B'reishit 43:1-15 7 - B'reishit 44:11-17
M - B'reishit 44:14-17 M - B'reishit 44:14-17 M - B'reishit 44:14-17
back to top
Parashat Vayiggash
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 44:18-20 1 - B'reishit 44:18-20 1 - B'reishit 44:18-20
2 - B'reishit 44:21-24 2 - B'reishit 44:21-24 2 - B'reishit 44:21-24
3 - B'reishit 44:25-30 3 - B'reishit 44:25-30 3 - B'reishit 44:25-30
4 - B'reishit 44:31-34 4 - B'reishit 45:19-27 4 - B'reishit 46:28-34
5 - B'reishit 45:1-7 5 - B'reishit 45:28-46:7 5 - B'reishit 47:1-10
6 - B'reishit 45:8-15 6 - B'reishit 46:8-15 6 - B'reishit 47:11-19
7 - B'reishit 45:16-18 7 - B'reishit 46:16-27 7 - B'reishit 47:20-27
M - B'reishit 47:25-27 M - B'reishit 47:25-27 M - B'reishit 47:25-27
back to top
Parashat Vaychi
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'reishit 47:28-31 1 - B'reishit 47:28-31 1 - B'reishit 47:28-31
2 - B'reishit 48:1-3 2 - B'reishit 48:1-3 2 - B'reishit 48:1-3
3 - B'reishit 48:4-9 3 - B'reishit 48:4-9 3 - B'reishit 48:4-9
4 - B'reishit 48:10-13 4 - B'reishit 49:1-7 4 - B'reishit 49:27-33
5 - B'reishit 48:14-16 5 - B'reishit 49:8-18 5 - B'reishit 50:1-9
6 - B'reishit 48:17-19 6 - B'reishit 49:19-21 6 - B'reishit 50:10-20
7 - B'reishit 48:20-22 7 - B'reishit 49:22-26 7 - B'reishit 50:21-26
M - B'reishit 50:23-26 M - B'reishit 50:23-26 M - B'reishit 50:23-26
back to top