B'reishit Noach Lekh L'kha Vayeira Chayei Sarah Tol'dot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Miketz Vayiggash Vaychi
Sh'mot Vaera Bo B'shallach Yitro Mishpatim T'rumah T'tzavveh Ki Tissa Vayakhel P'kudei Vayakhel-P'kudei
Vayikra Tzav Sh'mini Tazria M'tzora Tazria / M'tzora Aharei Mot K'doshim Aharei Mot / K'doshim Emor B'har B'hukkotai B'har / B'hukkotai
B'midbar Naso Bíha'alotíkha Shílah Líkha Korah Hukkat Balak Hukkat / Balak Pinhas Mattot Mas'ei Mattot / Mas'ei
D'varim Va'ethannan Eikev R'eih Shof'tim Ki Teitzei Ki Tavo Vayeilekh Nitzavim Vayeilekh / Nitzavim Ha'azinu V'zot Hab'rakhah

B'midbar (Numbers)

Parashat B'midbar
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 1:1-4 1 - B'midbar 1:1-4 1 - B'midbar 1:1-4
2 - B'midbar 1:5-16 2 - B'midbar 1:5-16 2 - B'midbar 1:5-16
3 - B'midbar 1:17-19 3 - B'midbar 1:17-19 3 - B'midbar 1:17-19
4 - B'midbar 1:20-35 4 - B'midbar 3:1-4 4 - B'midbar 3:40-43
5 - B'midbar 1:36-54 5 - B'midbar 3:5-13 5 - B'midbar 4:44-51
6 - B'midbar 2:1-16 6 - B'midbar 3:14-26 6 - B'midbar 4:1-10
7 - B'midbar 2:17-34 7 - B'midbar 3:27-39 7 - B'midbar 4:11-20
M - B'midbar 4:17-20 M - B'midbar 4:17-20 M - B'midbar 4:17-20
back to top
Parashat Naso
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 4:21-24 1 - B'midbar 4:21-24 1 - B'midbar 4:21-24
2 - B'midbar 4:25-28 2 - B'midbar 4:25-28 2 - B'midbar 4:25-28
3 - B'midbar 4:-29-37 3 - B'midbar 4:-29-37 3 - B'midbar 4:-29-37
4 - B'midbar 4:38-41 4 - B'midbar 5:11-6:4 4 - B'midbar 7:42-59
5 - B'midbar 4:42-49 5 - B'midbar 6:5-27 5 - B'midbar 7:60-71
6 - B'midbar 5:1-4 6 - B'midbar 7:1-23 6 - B'midbar 7:72-83
7 - B'midbar 5:5-10 7 - B'midbar 7:24-41 7 - B'midbar 7:84-89
M - B'midbar 7:87-89 M - B'midbar 7:87-89 M - B'midbar 7:87-89
back to top
Parashat Bíha'alotíkha
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 8:1-4 1 - B'midbar 8:1-4 1 - B'midbar 8:1-4
2 - B'midbar 8:5-9 2 - B'midbar 8:5-9 2 - B'midbar 8:5-9
3 - B'midbar 8:-10-14 3 - B'midbar 8:-10-14 3 - B'midbar 8:-10-14
4 - B'midbar 8:15-22 4 - B'midbar 9:15-23 4 - B'midbar 10:35-11:18
5 - B'midbar 8:23-26 5 - B'midbar 10:1-10 5 - B'midbar 11:19-29
6 - B'midbar 9:1-8 6 - B'midbar 10:-11-28 6 - B'midbar 11:30-12:13
7 - B'midbar 9:9-14 7 - B'midbar 10:29-34 7 - B'midbar 12:14-16
M - B'midbar 12:-14-16 M - B'midbar 12:-14-16 M - B'midbar 12:14-16
back to top
Parashat Sh'lah L'kha
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 13:1-3 1 - B'midbar 13:1-3 1 - B'midbar 13:1-3
2 - B'midbar 13:4-16 2 - B'midbar 13:4-16 2 - B'midbar 13:4-16
3 - B'midbar 13:17-20 3 - B'midbar 13:17-20 3 - B'midbar 13:17-20
4 - B'midbar 13:21-33 4 - B'midbar 14:26-42 4 - B'midbar 15:17-21
5 - B'midbar 14:1-7 5 - B'midbar 14:43-15:7 5 - B'midbar 15:22-26
6 - B'midbar 14:8-20 6 - B'midbar 15:8-10 6 - B'midbar 15:27-36
7 - B'midbar 14:21-25 7 - B'midbar 15:11-16 7 - B'midbar 15:37-41
M - B'midbar 15:37-41 M - B'midbar 15:37-41 M - B'midbar 15:37-41
back to top
Parashat Korah
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 16:1-3 1 - B'midbar 16:1-3 1 - B'midbar 16:1-3
2 - B'midbar 16:4-7 2 - B'midbar 16:4-7 2 - B'midbar 16:4-7
3 - B'midbar 16:8-13 3 - B'midbar 16:8-13 3 - B'midbar 16:8-13
4 - B'midbar 16:14-19 4 - B'midbar 17:6-8 4 - B'midbar 17:25-18:10
5 - B'midbar 16:20-27 5 - B'midbar 17:9-15 5 - B'midbar 18:11-20
6 - B'midbar 16:28-35 6 - B'midbar 17:16-20 6 - B'midbar 18:21-24
7 - B'midbar 17:1-8 7 - B'midbar 17:21-24 7 - B'midbar 18:25-32
M - B'midbar 18:30-32 M - B'midbar 18:30-32 M - B'midbar 18:30-32
back to top
Parashat Hukkat
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 19:1-6 1 - B'midbar 19:1-6 1 - B'midbar 19:1-6
2 - B'midbar 19:7-9 2 - B'midbar 19:7-9 2 - B'midbar 19:7-9
3 - B'midbar 19:10-17 3 - B'midbar 19:10-17 3 - B'midbar 19:10-17
4 - B'midbar 19:18-22 4 - B'midbar 20:14-17 4 - B'midbar 21:10-16
5 - B'midbar 20:1-6 5 - B'midbar 20:18-21 5 - B'midbar 21:17-20
6 - B'midbar 20:7-13 6 - B'midbar 20:22-21:3 6 - B'midbar 21:21-28
7 - B'midbar 20:-14-21 7 - B'midbar 21:4-9 7 - B'midbar 21:29-22:1
M - B'midbar 21:34-22:1 M - B'midbar 21:34-22:1 M - B'midbar 21:34-22:1
back to top
Parashat Balak
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 22:2-4 1 - B'midbar 22:2-4 1 - B'midbar 22:2-4
2 - B'midbar 22:5-7 2 - B'midbar 22:5-7 2 - B'midbar 22:5-7
3 - B'midbar 22:8-12 3 - B'midbar 22:8-12 3 - B'midbar 22:8-12
4 - B'midbar 22:13-17 4 - B'midbar 22:39-23:5 4 - B'midbar 23:27-30
5 - B'midbar 22:18-20 5 - B'midbar 23:6-12 5 - B'midbar 24:1-13
6 - B'midbar 22:21-30 6 - B'midbar 23:13-18 6 - B'midbar 24:14-25
7 - B'midbar 22:31-38 7 - B'midbar 23:19-26 7 - B'midbar 25:1-9
M - B'midbar 25:7-9 M - B'midbar 25:7-9 M - B'midbar 25:7-9
back to top
Parashat Hukkat / Balak
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 19:1-6 1 - B'midbar 19:1-6 1 - B'midbar 19:1-6
2 - B'midbar 19:7-9 2 - B'midbar 19:7-9 2 - B'midbar 19:7-9
3 - B'midbar 19:10-17 3 - B'midbar 19:10-17 3 - B'midbar 19:10-17
4 - B'midbar 20:7-13 4 - B'midbar 21:21-22:1 4 - B'midbar 22:39-23:12
5 - B'midbar 20:14-21 5 - B'midbar 22:2-12 5 - B'midbar 23:13-26
6 - B'midbar 20:22-21:3 6 - B'midbar 22:13-30 6 - B'midbar 23:27-24:13
7 - B'midbar 21:4-9 7 - B'midbar 22:31-38 7 - B'midbar 24:14-15:9
M - B'midbar 25:7-9 M - B'midbar 25:7-9 M - B'midbar 25:7-9
back to top
Parashat Pinhas
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 25:10-12 1 - B'midbar 25:10-12 1 - B'midbar 25:10-12
2 - B'midbar 25:13-15 2 - B'midbar 25:13-15 2 - B'midbar 25:13-15
3 - B'midbar 25:16-26:4 3 - B'midbar 25:16-26:4 3 - B'midbar 25:16-26:4
4 - B'midbar 26:5-22 4 - B'midbar 27:6-14 4 - B'midbar 28:16-31
5 - B'midbar 26:23-51 5 - B'midbar 27:15-23 5 - B'midbar 29:1-11
6 - B'midbar 26:52-62 6 - B'midbar 28:1-10 6 - B'midbar 29:12-28
7 - B'midbar 26:63-27:5 7 - B'midbar 28:11-15 7 - B'midbar 29:29-30:1
M - B'midbar 29:35-30:1 M - B'midbar 29:35-30:1 M - B'midbar 29:35-30:1
back to top
Parashat Mattot
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 30:2-9 1 - B'midbar 30:2-9 1 - B'midbar 30:2-9
2 - B'midbar 30:10-13 2 - B'midbar 30:10-13 2 - B'midbar 30:10-13
3 - B'midbar 30:14-17 3 - B'midbar 30:14-17 3 - B'midbar 30:14-17
4 - B'midbar 31:1-4 4 - B'midbar 31:25-30 4 - B'midbar 32:1-4
5 - B'midbar 31:5-12 5 - B'midbar 31:31-41 5 - B'midbar 32:5-19
6 - B'midbar 31:13-20 6 - B'midbar 31:42-47 6 - B'midbar 32:20-27
7 - B'midbar 31:21-24 7 - B'midbar 31:48-54 7 - B'midbar 32:28-42
M - B'midbar 31:40-42 M - B'midbar 31:40-42 M - B'midbar 32:40-42
back to top
Parashat Mas'ei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 33:1-3 1 - B'midbar 33:1-3 1 - B'midbar 33:1-3
2 - B'midbar 33:4-6 2 - B'midbar 33:4-6 2 - B'midbar 33:4-6
3 - B'midbar 33:7-10 3 - B'midbar 33:7-10 3 - B'midbar 33:7-10
4 - B'midbar 33:11-23 4 - B'midbar 34:1-15 4 - B'midbar 35:9-15
5 - B'midbar 33:24-49 5 - B'midbar 34:16-29 5 - B'midbar 35:16-29
6 - B'midbar 33:50-56 6 - B'midbar 35:1-8 6 - B'midbar 35:30-34
7 - B'midbar 34:1-15 7 - B'midbar 35:9-15 7 - B'midbar 36:1-13
M - B'midbar 36:11-13 M - B'midbar 36:11-13 M - B'midbar 36:11-13
back to top
Parashat Mattot / Mas'ei
TBS Triennial - Year 1 TBS Triennial - Year 2 TBS Triennial - Year 3
1 - B'midbar 30:2-9 1 - B'midbar 30:2-9 1 - B'midbar 30:2-9
2 - B'midbar 30:10-13 2 - B'midbar 30:10-13 2 - B'midbar 30:10-13
3 - B'midbar 30:14-17 3 - B'midbar 30:14-17 3 - B'midbar 30:14-17
4 - B'midbar 31:13-24 4 - B'midbar 32:20-42 4 - B'midbar 34:16-35:8
5 - B'midbar 31:25-54 5 - B'midbar 33:1-49 5 - B'midbar 35:9-29
6 - B'midbar 32:1-4 6 - B'midbar 33:50-56 6 - B'midbar 35:30-34
7 - B'midbar 32:5-19 7 - B'midbar 34:1-15 7 - B'midbar 36:1-13
M - B'midbar 36:11-13 M - B'midbar 36:11-13 M - B'midbar 36:11-13
back to top